Până la sfârșitul acestei luni, organizațiile neguvernamentale se pot înregistra ca beneficiare ale mecanismului 2%. Procedura are loc prin depunerea unei cereri la Agenția Servicii Publice. Potrivit legii 2%, contribuabilului i se oferă dreptul să transmită 2% din impozitul care se cuvine bugetului, unui ONG sau unei instituții religioase. 

Cererea trebuie să includă:

 1. denumirea asociaţiei obşteşti, fundaţiei, instituţiei private, cultului religios şi a părţilor componente ale cultului religios, potrivit actelor de constituire;
 2. data înregistrării de stat a organizației necomerciale;
 3. numărul de identificare de stat (IDNO/cod fiscal);
 4. datele de contact (număr de telefon, email şi adresa sediului). Comunicarea cu Agenția Servicii Publice se va realiza, în principal, prin email, de aceasta este important ca adresa de mail să fie indicată corect;
 5. rechizitele bancare ale beneficiarului la care vor fi transferate sumele de desemnare procentuală, care trebuie să cuprindă obligatoriu:
 • denumirea băncii;
 • codul băncii; și
 • contul IBAN format din 24 caractere.

      6. descrierea activităţilor:

 • asociaţiile obşteşti, fundaţiile şi instituţiile private vor indica activităţile de utilitate publică implementate;
 • cultele religioase şi părţile componente ale acestora vor indica activităţile sociale, morale, culturale sau de caritate pe care le desfășoară;
 1. declaraţia pe proprie răspundere că nu ați susţinut şi, pe perioada valorificării surselor obţinute în urma desemnării procentuale, nu veți susţine activitatea unui partid politic, unei organizaţii social-politice sau unui candidat la alegeri în sensul Codului electoral – aceasta face parte din cererea de înregistrare.

Organizațiile trebuie să anexeze la cerere extrasul bancar privind deschiderea contului în instituția financiară în monedă națională. Este important ca organizațiile să completeze cererea de înregistrare cu date veridice și exacte. Cererea se semnează nemijlocit de conducătorul organizației sau de reprezentantul legal prin anexarea copiei actului de împuternicire.

Ulterior, Agenția Servicii Publice va verifica toate cererile de înregistrare. Dacă organizația solicitantă nu a depus informaţia de înregistrare completă, Agenția Servicii Publice o va notifica prin email în termen de 20 de zile lucrătoare despre carențele cererii și îi va oferi un termen de 10 zile pentru completări.

Modelul de cerere poate fi accesat de pe acest link https://asp.gov.md/ro/node/3963. Cererea completată poate fi depusă fizic pe suport de hârtie la sediul instituției din mun. Chișinău, str. A. Pușkin 47 sau poate fi semnată electronic și expediată prin e-mail la adresa dilud@asp.gov.md. De reținut că organizațiile societății civile care au fost înregistrate anterior ca beneficiare ale mecanismului de desemnare procentuală nu trebuie să depună o nouă cerere. Acestea trebuie doar să verifice dacă nu au datorii la bugetul public național.