Ghid privind solicitarea de azil în Franța

1 . Procedura de solicitare a zilului si depunere a cererii

  • Pentru a solicita azil în Franța, trebuie mai întâi să contactați centrele primare de inregistare inițială a solicitanților de azil (SPADA), care vă vor oferi informații cu privire la procedura de cerere a azilului și vă vor programa o întâlnire personală la Centrul unic de depunere a cererilor (GUDA). Pentru rezidenții din Ile-de-France Paris (75) și departamentele învecinate (77, 78,91, 92, 93, 94 și 95), trebuie să sunați la numărul de telefon 01 42 500 900, pentru a face o programarea.
  • Ghiseul Unic (GUDA) este responsabil pentru înregistrarea cererii dumneavoastră de azil, stabilirea procedurii în care vă încadrați, evaluarea vulnerabilității dumneavoastră și furnizarea de ajutoare materiale în anumite circumstanțe (ședere, acordare de azil).

 

  1. Înregistrarea cereri de azil într-un ghiseu unic (GUDA) .

2.1. Pentru a vă înregistra cererea de azil, trebuie să vă prezentați la centrul unic în conformitate cu cerințele citației care vă este trimisă de asociatia SPADA. In ghiseul unic (GUDA) activeaza angajati din prefectură și din Biroul francez pentru imigrări și integrare (OFII), care sunt special invitati pentru a asigura primirea solicitanților de azil.

2.2. Interviul un ghiseu unic constă din două etape:

– Prima etapă se realizează cu participarea personalului prefecturii care vă înregistrează cererea;

– a doua etapa este realizata de angajatii OFII care va evalueaza nevoile specifice si determina conditiile de acordare a sprijinului.

  1. Examinarea cererii de către Oficiul francez pentru protecția refugiaților și apatrizilor (OFPRA).

3.1. La înregistrarea cererii de azil, prefectura vă pune la dispoziție un formular standard de cerere pe care trebuie să il completați și să il depuneți la OFPRA pentru o analiză detaliata și o decizie ulterioară. Formularul trebuie completat în limba franceză, semnat și însoțit de o copie a unui certificat valabil de depunere a cererii de azil si două fotografii de identitate.

k3.2. De îndată ce ați completat dosarul, trebuie să îl trimiteți nu mai târziu de a 21-a zi de la eliberarea certificatului de acceptare. Dosarul trebuie trimis exclusiv prin poștă, la următoarea adresă:

OFPRA

201, rue Carnot

94 136 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX

În cazul în care dosarul dumneavoastră este compet si depus în intervalul de timp specificat, OFPRA vă va trimite o scrisoare prin care vă va anunța că cererea dumneavoastră a fost înregistrată la birou și că dosarului dumneavoastră i-a fost atribuit un număr de identificare. Acest document este o confirmare oficială a cererii de azil în OFPRA. După înregistrarea cererii la OFPRA, vi se va trimite o invitație la un interviu.

Timpul necesar pentru examinarea dosarului variază, în medie, de la 15 zile atunci când se analizează in regim de urgenta și până la câteva luni atunci când se analizează în regim general

Absența indelungata a unui răspuns din partea OFPRA nu înseamnă că cererea dumneavoastră a fost respinsă. Dacă OFPRA nu poate lua o decizie în termen de 6 luni, veți fi notificat prin poștă. Prin urmare, ar trebui să vă verificați e-mailul în mod regulat.Руководство по запросу убежища во Франции

1 . Доступ к процедуре оформления и подачи заявления о предоставлении убежища

  • Чтобы подать заявление о предоставлении убежища во Франции, следует сначала обратиться в отдел первичной регистрации заявителей на предоставление убежища (SPADA), который предложит информацию о процедуре предоставления убежища и назначит вам личную встречу в едином центре (GUDA). Для жителей Ile-de-France Париж (75) и соседних департаментах (77, 78,91, 92, 93, 94 и 95) нужно позвонить по номеру телефона 01 42 500 900, для назначения встречи.
  • 2. Единый центр (GUDA), отвечает за регистрацию Вашего заявления о предоставлении убежища, определение процедуры, под которую Вы попадаете, оценку Вашей уязвимости и предоставление Вам при определенных обстоятельствах материальных условий приема (проживание, пособие заявителя на предоставление убежища).

 

  1. Регистрация ходатайства о предоставлении убежища в едином центре.
    • Чтобы зарегистрировать свое заявление о предоставлении убежища, необходимо явиться в единый центр с соблюдением требований повестки, направленной Вам отделом SPADA. В едином центре задействованы сотрудники префектуры и Французского бюро по иммиграции и интеграции (OFII), которые специально отобраны для обеспечения приема заявителей на предоставление убежища.

2.2. Собеседование в едином центре состоит из двух этапов:

– первый этап производится с участием сотрудников префектуры, которые регистрируют Ваше заявление ;

– второй этап производится сотрудниками OFII, которые оценивают Ваши конкретные потребности и определяют условия Вашей поддержки.

  1. Рассмотрение заявления Французским бюро защиты беженцев и апатридов (OFPRA).

3.1. При регистрации вашего заявления на предоставление убежища префектура предоставляет Вам стандартную форму заявления, которую Вы должны заполнить и отправить в OFPRA для дальнейшего рассмотрения и принятия решения. Форма должна быть заполнена на французском языке, подписана и к ней должна быть приложена фотокопия действующего свидетельства о приеме заявления на предоставление убежища, две фотографии, удостоверяющие личность.

3.2. Как только Вы соберете полное досье документов, следует отправить его не позднее, чем на 21-й день после выдачи свидетельства о приеме

заявления на предоставление убежища.Досье должно быть отправлено исключительно по почте, по следующему адресу:

OFPRA

201, rue Carnot

94 136 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX (OFPRA 201 Рю Карно 94 136 ФонтенесуБуа)

Если Ваше досье представлено в требуемом объеме и в указанные сроки, OFPRA отправляет Вам письмо с уведомлением о регистрации Вашего заявления в офисе и присвоении идентификационного номера Вашему досье. Этот документ является официальным подтверждением подачи заявления на предоставление убежища в OFPRA. После регистрации Вашего заявления в OFPRA, Вам будет отправлено приглашение на собеседование.

Сроки принятия решения Время, необходимое OFPRA для принятия решения, варьируется, в среднем, от 15 дней при рассмотрении в ускоренном порядке, и до нескольких месяцев при рассмотрении на общих

основаниях. Длительное отсутствие ответа от OFPRA не означает, что Ваше заявление было отклонено. Если OFPRA не может принять решение в течение 6 месяцев, Вы будете уведомлены об этом по почте. Поэтому Вам следует регулярно проверять свою почту.

Date de contact

    https://t.me/k_dobr

https://www.facebook.com/search/top?q=linia%20ro%C8%99ie